Skip to main content

Stichting Ondernemersbelangen Eefde

 
De Stichting: Voert de operationele taken van de vereniging uit, zoals :

• Ledenadministratie 
• Secretariaat
• Financiën
• PR en Communicatie
• Contacten met externe partijen
• Aanspreekpunt Doelgroep-commissies
• Algehele coördinatie verenigingsactiviteiten

 
De beide besturen en hun rollen

Bestuur SOE: is statutair verantwoordelijk voor de stichting en heeft alle bevoegdheden binnen de vastgestelde kaders: 

• De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder(s) worden vastgelegd in een bestuurdersreglement.
• Plannen en verantwoording, van en voor activiteiten, worden door de ALV gesanctioneerd. Twee maal per jaar legt de Stichting plannen voor aan de ALV en legt verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten.
• De bestuurders worden aangesteld door het bestuur van de OVE. Ontheffing vindt plaats door de ALV van de vereniging met minimaal twee-derde van de stemmen van de ingeschreven leden.

Bestuur OVE: is statutair verantwoordelijk voor de vereniging maar heeft geen bevoegdheden of taken m.b.t. de operationele zaken. 

Doelgroep-commissies:

• bestaan uit een verzameling leden met een gelijk doel, belang of achtergrond. Een doelgroep-commissie bestaat uit minimaal 7 leden.
• OVE-Leden kunnen onderdeel uitmaken van meerdere doelgroep-commissies.
• De organisatie van de doelgroep-commissie is aan de leden van de commissie zelf. Zij maken gebruik van de faciliteiten van de Stichting binnen de vastgelegde grenzen en middelen.
• Doelgroep-commissies melden zich bij de Stichting, met vermelding van het doel en de leden.
• Commissies kunnen initiatieven en activiteiten ontplooien en aanbieden met het verzoek om dit onder de vlag van de OVE te realiseren. Deze initiatieven moeten wel gepaard gaan met doel, mensen en middelen (geld, materiaal enz.)